پندنامه- قسمت سوم

گنجشکی از سرمای بسیار قدرت پرواز از کف بداد و در برف افتاد

گاوی گذر همی کرد و تپاله بر وی انداخت

گنجشک ز گرمای تپاله جان بگرفت و به آواز مشغول شد

گربه ای آواز بشنید، جست و گنجشک بدندان بگرفت و بخورد

نتیجه اخلاقی

هر که گندی بر تو انداخت، حتماً دشمن نباشد

هر که از گندی بدر آوردت، حتماً دوست نباشد

گر خوشی، دهان ببند و آواز، بلند مخوان

/ 0 نظر / 23 بازدید