راننده

مسافرتاکسیآهستهرویشونهیرانندهزدچونمیخواستازشیهسوالبپرسهرانندهجیغزد،کنترلماشینروازدستدادنزدیکبودکهبزنهبهیهاتوبوسازجدولکنارخیابونرفتبالانزدیکبودکهچپکنهاماکناریهمغازهتویپیادهرومتوقفشدبرایچندینثانیههیچحرفیبینرانندهومسافرردوبدلنشدسکوتسنگینیحکمفرمابودتااینکهرانندهروبهمسافرکردوگفت: "هیمرد! دیگههیچوقتاینکارروتکرارنکنمنروتاسرحدمرگترسوندی!" مسافرعذرخواهیکردوگفت: "مننمیدونستمکهیهضربهیکوچولوآنقدرتورومیترسونه" رانندهجوابداد: "واقعآتقصیرتونیستامروزاولینروزیهکهبهعنوانیهرانندهیتاکسیدارمکارمیکنمآخهمن 25 سالرانندهیماشینجنازهکشبودم…!"

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
داریوش

سلام ممنون که امدی بازم سر بزن

عسلی

[خنده] خوبه خودش به جنازه تبدیل نشد بیچاره[نیشخند]